Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Ako vybaviť


Kompetencie Obecného úradu
  

Evidencia obyvateľstva
 

Prihlásenie na trvalý pobyt

Trvalý pobyt je pobyt občana spravidla v mieste jeho stáleho bydliska na území SR. Občan má v tom istom čase iba jeden trvalý pobyt. Za členov rodiny, prípadne za iných občanov žijúcich v spoločnej domácnosti, môže hlásiť trvalý pobyt jeden z členov tejto rodiny, alebo osoba s nimi žijúca.
Za občanov mladších ako 15 rokov a za občanov zbavených spôsobilosti na právne úkony je povinný hlásiť trvalý pobyt ich zákonný zástupca, prípadne opatrovník. Za ostatných občanov, ktorí pre svoj zdravotný stav nie sú schopní hlásiť trvalý pobyt, môže túto povinnosť splniť nimi písomne splnomocnený zástupca.

 

Potrebné doklady: list vlastníctva na rodinný dom alebo byt, Občiansky preukaz, rodný list, sobášný list, prípadne právoplatné rozhodnutie o rozvode.

- v prípade iného vlastníctva domu alebo bytu musí tento dať svoj súhlas do evidenčnej karty obyvateľa, ktorý potvrdí podpisom pred pracovníčkou OcÚ

- v bytových domoch stačí nájomná zmluva

 

Súvisiace predpisy: Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov.


Prihlásenie na prechodný pobyt

Prechodný pobyt občan hlási referátu evidencie obyvateľstva v mieste prechodného pobytu do desiatich dní od ubytovania, začiatok, miesto a predpokladanú dobu prechodného pobytu. Predpokladaná doba prechodného pobytu je neurčitá. Ak prechodný pobyt trvá aj po skončení predpokladanej doby, občan je povinný hlásiť prechodný pobyt znova. Ak sa prechodný pobyt skončí pred uplynutím doby, na ktorú bol hlásený, občan je povinný túto skutočnosť ohlásiť.

Potrebné doklady: list vlastníctva, prípadne súhlas vlastníka bytu, Občiansky preukaz, rodný list

Súvisiace predpisy: Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov.

 

Vybavenie prvého občianskeho preukazu pri dovŕšení 15. roku života
Potrebné doklady: rodný list

Po predložení rodného listu dieťaťa, bude zákonnému zástupcovi vydané potvrdenie o pobyte (bez poplatku), ktoré sa predkladá Okresnému riaditeľstvu PZ v Bánovciach nad Bebravou. 
Po zaregistrovaní na Obecnom úrade vydáva Občiansky preukaz Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Bánovciach nad Bebravou


Potvrdenie o trvalom pobyte + potvrdenie o poslednom spoločnom pobyte
Potrebné doklady: Občiansky preukaz
poplatok 5,00 € sa uhrádza do pokladne Obecného úradu
- úradné procesy
- odhlásenie trvalého pobytu
- skončenie trvalého pobytu
- oznámenie o mieste pobytu
- vydávanie voličských a hlasovacích preukazov
Voličské a hlasovacie preukazy vydáva obec pri konaní volieb alebo referenda, aby mohli občania-voliči využiť svoje volebné alebo hlasovacie právo aj v prípadoch, keď sa v čase ich konania nebudú nachádzať v mieste trvalého pobytu.

 

Územné konanie a stavebný poriadok
 

Územné konanie
-  začína stavebný úrad na základe písomného návrhu navrhovateľa

- stavebný úrad na základe preskúmania a posúdenia návrhu v územnom konaní vydá  územné  rozhodnutie

Potrebné doklady:
-  návrh na vydanie územného rozhodnutia (tlačivo na Obecnom úrade)
- situačný výkres na podklade katastrálnej mapy so zakreslením predmetu územného rozhodnutia
  s vyznačením odstupov od hraníc susedných pozemkov
-  list vlastníctva, prípadne písomný súhlas vlastníka pozemku,ak navrhovateľ nie je vlastníkom
  pozemku
-  zoznam účastníkov územného konania
- rozhodnutia, stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy predpísané osobitnými predpismi (podľa druhu stavby) a správcov alebo vlastníkov inžinierskych sietí

 

Stavebné povolenie
- stavebné konanie začína stavebný úrad na základe žiadosti stavebníka

- na základe preskúmania a posúdenia v stavebnom konaní stavebný úrad vydá stavebné povolenie

Potrebné doklady:
- žiadosť o stavebné povolenie (tlačivo na Obecnom úrade)

- rozhodnutie o umiestnení stavby (územné rozhodnutie)
- projektovú dokumentáciu v dvoch vyhotoveniach
- doklad o vlastníctve alebo inom vzťahu k stavebnému pozemku
- zoznam známych účastníkov konania
- situačná snímka z katastrálnej mapy
- rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a správcov inžinierskych sietí

 

Zmena stavby pred dokončením
- stavebný úrad na základe žiadosti stavebníka začína konanie o zmene stavby ešte pred jej dokončením

- podľa výsledkov konania vydá stavebný úrad rozhodnutie

Potrebné doklady:
- žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením (tlačivo na Obecnom úrade)
- stavebné povolenie
- doklad o vlastníctve alebo inom vzťahu k stavbe
- snímka z katastrálnej mapy

 

Ohlásenie drobnej stavby
Ohlásenie drobnej stavby stavebnému úradu stačí pri drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu hlavnej stavby a nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie

Za drobné stavby sa považujú:

- prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 5 m a nie sú navzájom prevádzkovo spojené s doterajšou stavbou (napr. kôlne, práčovne, letné kuchyne, prístrešky, zariadenia na nádoby na odpadky, stavby na chov drobného zvieratstva, čakárne, stavby športových zariadení a pod.),
- podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbka 3 m (napr. žumpa, pivnice),
- stavby organizácií na lesnej pôde slúžiace na zabezpečenie lesnej výroby a poľovníctva, pokiaľ ich zastavaná plocha nepresahuje 30 m2 a výška 5m (napr. slady krmiva, náradia alebo hnojiva),
- oplotenie,
- prípojky stavieb a pozemkov na verejné rozvodné siete a kanalizáciu všetkých stavieb a pozemkov a pripojenie drobných stavieb a pozemkov na rozvodné siete a kanalizáciu hlavnej stavby,
- nástupné ostrovčeky hromadnej verejnej dopravy, prechody cez chodníky a na susedné pozemky, priepusty a pod.

Potrebné doklady:
- ohlásenie drobnej stavby (tlačivo na Obecnom úrade)
- situačný výkres s vyznačením umiestnenia stavby na pozemku vrátane odstupov
  od susedných pozemkov  a stavieb
- doklad o vlastníctve k pozemku (prípadne čestné vyhlásenie), iné právo k pozemku
- vyjadrenia vlastníkov susedných nehnuteľností
- jednoduchý technický opis stavby
- rozhodnutia, stanoviská a vyjadrenia orgánov štátnej správy (podľa charakteru stavby)
  

Súvisiace predpisy: § 57 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení noviel, § 5 vyhlášky č. 453/2000 Z.z.

 

Ohlásenie stavebných úprav
Ohlásenie stavebnému úradu postačí pri stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti. Stavebný úrad podľa predložených dokladov k ohláseniu oznámi, že proti uskutočneniu stavebných úprav nemá námietky alebo určí, že ohlásené stavebné úpravy možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia. Ohlasované stavebné úpravy môže stavebník uskutočniť až po obdržaní písomného oznámenia stavebného úradu, že proti nim nemá námietky

Potrebné doklady:
- ohlásenie stavebných úprav (tlačivo na Obecnom úrade)
- doklad preukazujúci vlastnícke alebo iné právo k stavbe (možno ho nahradiť čestným vyhlásením)
- súhlas všetkých vlastníkov, pokiaľ stavebník nie je výlučným vlastníkom stavby
- písomná dohoda s vlastníkom stavby, ak úpravu bude uskutočňovať nájomca
- stanovisko orgánu štátnej správy pamiatkovej starostlivosti, ak sa práce majú uskutočniť na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou

 

Súvisiace predpisy: § 57 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení noviel, § 6 vyhlášky č. 453/2000 Z.z.

 

Kolaudačné rozhodnutie
Ukončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie alebo tú časť stavby, na ktorej sa vykonala zmena alebo udržiavacie práce, pokiaľ tieto stavby vyžadovali stavebné povolenie, možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia. Kolaudačné konanie sa začína na písomný návrh stavebníka. V kolaudačnom konaní stavebný úrad skúma, či sa stavba uskutočnila podľa overenej dokumentácie v stavebnom konaní a či boli dodržané podmienky stavebného povolenia. Účastníkom kolaudačného konania je stavebník, vlastník pozemku alebo stavby (ak nie je zároveň stavebníkom), obec (ak nie je zároveň stavebným úradom príslušným na kolaudačné konanie) a dotknuté orgány štátnej správy.

 

Povolenie zmeny užívania stavby
Zmeny účelu užívania stavby, ktoré spočívajú v zmene spôsobu užívania stavby jej prevádzkového zariadenia, v zmene spôsobu a v podstatnom rozšírení výroby a činnosti, ktoré by mohli ohroziť život a zdravie ľudí a životného prostredia, vyžadujú rozhodnutie stavebného úradu. Konanie o zmene užívania stavby začne stavebný úrad na základe písomnej žiadosti. Podľa preskúmania a posúdenia a výsledkov konania stavebný úrad vydá rozhodnutie o zmene v užívaní stavby.

Potrebné doklady:
-  Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby (tlačivo Žiadosť o pov. zmeny účelu)
-  dokumentácia s vyznačením nového spôsobu užívania (príp. pasport stavby)
-
doklad preukazujúci vlastnícke alebo iné právo k stavbe, súhlas vlastníka s navrhovanou zmenou v spôsobe jej užívania, ak navrhovateľ nie je vlastníkom stavby
-  doklady o rokovaní s účastníkmi konania, ak sa konali pred podaním žiadosti a rozhodnutia,  stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce
- stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie
- zoznam účastníkov konania

 

Ohlásenie udržiavacích prác
Ohlásenie stavebnému úradu postačí pri udržiavacích prácach, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu stavby, požiarnu bezpečnosť stavby, jej vzhľad alebo životné prostredie a pri všetkých udržiavacích prácach na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou. Udržiavacie práce môže stavebník vykonať, pokiaľ stavebný úrad do 30 dní odo dňa ohlásenia neurčí, že tieto práce podliehajú stavebnému povoleniu.

Potrebné doklady:
-  ohlásenie udržiavacích prác (tlačivo ohlásenie udržiavacích prác)
- doklad preukazujúci vlastnícke alebo iné právo k stavbe, možno ho nahradiť čestným vyhlásením
-  písomná dohoda s vlastníkom stavby, ak úpravu alebo udržiavacie práce bude uskutočňovať nájomca
-  stanovisko orgánu štátnej pamiatkovej starostlivosti, ak ide o stavbu, ktorá sa nachádza v pamiatkovo chránenom území
- povolenie na užívanie malého zdroja znečistenia ovzdušia

Udržiavace práce na rodinných domoch a ich príslušenstve v starej zástavbe podľa § 127 Občianského zákonníka sú vlastníci susedných nehnuteľností povinní umožniť na nevyhnutnú dobu v nevyhnutnej miere vstupom na svoje pozemky.
 

Udržiavacími prácami pri ktorých nie je potrebné ani ohlásenie (bežné udržiavacie práce) sú najmä:

- opravy fasády, opravy a výmena strešnej krytiny alebo povrchu plochých striech, výmena

  odkvapových žľabov a odtokových zvodov, opravy oplotenia a výmena jeho častí, ak sa tým

  nemení jeho trasa,

- oprava a výmena nepodstatných stavebných konštrukcií, najmä vnútorných priečok, omietok 

  obkladov stien, podláh a dlažby, komínov okien, dverí a schodiskových zábradlí,

- údržba a opravy technického, energetického alebo technologického vybavenia stavby, ako aj 

  výmena jeho súčastí, ak sa tým zásadne nemení jeho napojenie na verejné vybavenie územia, ani

  nezhorší vplyv stavby na okolie alebo životné prostredie najmä výmena klimatizačného zariadenia, 

  výťahu, vykurovacích kotlov a telies a vnútorných rozvodov,

- výmena zariaďovacích predmetov, najmä kuchynských liniek, vaní, vstavaných skríň,

- maliarske a natieračské práce

 

Súvisiace predpisy: § 57 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení noviel, § 6 vyhlášky č. 453/2000 Z.z.

 

Odstránenie stavby
Konanie o odstránení stavby vykonáva stavebný úrad, ktorý by bol príslušný vydať pre stavbu stavebné povolenie. V rozhodnutí, ktorým sa nariaďuje alebo povoľuje odstránenie stavby, určí stavebný úrad podmienky na zabezpečenie nevyhnutnej dokumentácie odstraňovanej stavby, na odborné vedenie prác a bezpečnosti vrátane okolia stavieb, ďalej podmienky vyplývajúce zo všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a podmienky archivovania dokumentácie. Nariadiť alebo povoliť odstránenie stavby možno iba jej vlastníkovi. Žiadosť o povolenie odstránenia stavby podá vlastník stavby písomne.

Potrebné doklady:
- Žiadosť o povolenie odstránenia stavby (tlačivo Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby)
- doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k stavbe alebo k pozemkom
- technologický opis prác alebo aj nevyhnutné výkresy úprav pozemku
- stavby, vrátane statického posúdenia preukazujúceho zabezpečenie mechanickej odolnosti a stability nosných konštrukcií susedných stavieb, v prípadoch, ak ide o odstránenie stavby v radovej zástavbe
- doklady o rokovaniach s dotknutými orgánmi štátnej správy, správcami sietí technického vybavenia a s účastníkmi konania, ak sa o odstránení stavby viedli vopred
- pri stavbách, ktorých odstránenie nebude vykonávať odborne vybavená právnická osoba, vyhlásenie právnenej osoby, ktorá sa zaviazala vykonávať odborné vedenie prác spojených s odstránením stavby
- rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy
- ak sa odstraňuje nehnuteľná kultúrna pamiatka, doložiť fotodokumentáciu a dokumentačné výkresy stavby
- súhlas vlastníkov susedných nehnuteľností

 

Vydanie záväzného stanoviska obce
Záväzné stanovisko k investičným zámerom a stavbám na území obce Podlužany z dôvodu neexistujúceho územného plánu vydáva obec na základe rozhodnutia obecného zastuiteľstva.

Potrebné doklady:
- žiadosť o vydanie záväzného stanoviska obce
- návrh na umiestnenie stavby, situácia na podklade katastrálnej mapy
- urbanistická prípadne architektonická štúdia
- špecifikácia využitia stavby

Povolenie informačných, reklamných a propagačných zariadení
Povolenie stavebného úradu vyžadujú informačné, reklamné a propagačné zariadenia pokiaľ sa umiestňujú na miestach viditeľných verejných priestorov samostatne stojace, alebo spojené s budovou. Povolenie sa nevyžaduje pri označeniach budov a označeniach podľa živnostenského zákona.

Potrebné doklady:
- žiadosť o povolenie umiestnenia informačných,reklamných a propagačných zariadení
- dokumentácia obsahujúca návrh zariadenia, situačný výkres jeho umiestnenia v dvoch vyhotoveniach
- doklad o vlastníctve pozemku alebo budovy, príp. písomnú dohodu s vlastníkom o umiestnení zariadenia
- stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy
- vyjadrenia a súhlasy vlastníkov susedných nehnuteľností a ostatných účastníkov konania
- údaje o tom, či sa prevádzka zariadenia dotkne práv iných osôb (svetlo, zatienenie, hluk a pod.)

 

Finančné záležitosti
Podanie daňového priznania dane z nehnuteľnosti
Daňové priznanie (ďalej len „priznanie"), sa podáva v zmysle zákona č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za odpady a drobné stavebné odpady. Daňovník je povinný podať príslušnému správcovi dane priznanie do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť, ak tento zákon neustanovuje inak, a v ďalších zdaňovacích obdobiach do tohto termínu, len ak nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane z nehnuteľností (napr. kúpa a predaj nehnuteľnosti a pod.).
Za zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane sa nepovažuje zmena sadzieb dane z nehnuteľností.
Daňovník je povinný v priznaní uviesť všetky skutočnosti rozhodujúce na výpočet dane a daň si sám vypočítať.
Daňovník, ak ide o fyzickú osobu, je povinný uviesť v priznaní aj meno, priezvisko, titul, adresu trvalého pobytu, rodné číslo, a ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, je povinný uviesť aj obchodné meno alebo názov, identifikačné číslo a sídlo alebo miesto podnikania. Súčasne je daňovník povinný vyplniť všetky údaje podľa daňového priznania.

Tlačivo na daň z nehnuteľností získate na obecnom úrade alebo elektronicky na uvedenej adrese:
http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=4059
Potrebné doklady: http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=4059

Daň za verejné priestranstvo
Na využívanie verejného priestranstva je využivajúci povinný podať žiadosť pred začatím užívania, v ktorej je uvedené:
- kto chce verejné priestranstvo využívať, na aký účel, výmera užívaného priestranstva v m2
  a doba užívania v dňoch.
Výška dane je 0,33 € za m2 a deň.

 

Daň za psa
Obec Podlužany vyberá daň za psa na základe zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou. Pri prihlasovaní, ale aj odhlasovaní treba uviesť údaje potrebné pre vyplnenie evidenčného listu psa.
Sadzba dane je 3,60 € za jedného psa na rok. Pri vzniku alebo zániku daňovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia nesmie byť daň nižšia ako 1,80€.

 

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Tento poplatok je povinná platiť fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť alebo objekt, ktorý nie je stavbou, záhradou, vinicou, sad, trvalý trávnatý porast alebo iný pozemok v zastavanom území obce. Poplatok platia aj právnicke osoby a podniaktelia.
Sadzba dane je 0,0384 € za osobu a kalendárny deň, zaokrúhlene 14 € za osobu a rok.

 

Súvisiace predpisy: zákon NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
 

Životné prostredie

Povolenie na užívanie malého zdroja znečistenia ovzdušia
Na užívanie malého zdroja znečistenia ovzdušia do 0,3MW (kotol UK rodinného domu) je potrebné povolenie obce.

Potrebné doklady:
- žiadosť

Správny poplatok je vo výške 5 € a uhrádza sa v hotovosti do pokladne obce.

Povolenie na výrub drevín
Povolenie nie je potrebné, ak  sa jedná o stromy s obvodom kmeňa do 40 cm vo výške 130 cm nad zemou a krovité porasty do výmery 10m2. Toto neplatí pre stromy a kry, ktoré sú súčasťou verejnej zelene, alebo rastú na cintoríne. Pre takto rastúce dreviny je povlenie vždy potrebné.

Povolenie na výrub drevín je potrebné žiadať Obec Podlužany:
- v každom prípade, ak sa drevina nachádza na cintoríne, alebo je súčasťou verejnej zelene
- na stromy s obvodom kmeňa nad 40 cm meraným vo výške 130 od zeme a krovité porasty s výmerou nad 10m2
- na ovocné dreviny, ak sa neuskutočňuje náhradná výsadba
- na stromy nad 80 cm obvodu meraného 130 cm nad zemou, bez ohľadu na druh stromu a náhradnou výsadbou, hoci je to na súkromnom pozemku

Potrebné doklady:
- žiadosť (Obecný úrad)
- doklad o vlastníctve pozemku
- súhlas vlastníka, ak žiadateľ nie je vlastníkom
- kópia katastrálnej mapy, príp. nákres pozemku s vyznačením drevín umožňujúci orientáciu v teréne
Dreviny sa môžu vyrubovať v čase vegetačného pokoja t.j. od 1.11. do 28.2. s výnimkou nebezpečenstva z omeškania (poškodené pri búrke, víchrici a pod.)
Poplatok sa platí v pokladni Obecného úradu pri podaní žiadosti.

Správny poplatok je 10 € a uhrádza sa v hotovosti do pokladne obce.

Povolenie na stavbu malého zdroja znečistenia ovzdušia do 0,3 MW
Na stavbu (inštaláciu) malého zdroja znečistenia ovzdušia je potrebné povolenie obce. Ak je príkon vyšší ako 0,3 MW, potrebujete povolenie Okresného úradu v Trenčíne - Odbor starostlivosti o životné prostredie, pracovisko Bánovce nad Bebravou.

Potrebné doklady:
- žiadosť
- projektová dokumentácia
- poplatok za znečisťovanie ovzdušia

Podľa VZN obce Podlužany o poplatku zo znečistenia ovzdušia malými zdrojmi znečistenia občania v rodinných domoch poplatok neplatia.

Správny poplatok je 5 € a uhrádza sa v hotovosti do pokladne obce.

Nehnuteľnosti
 

Súpisné čísla
Evidenciu súpisných čísel vedie Obecný úrad.
Doklady potrebné pre pridelenie alebo zmenu súpisného čísla:
- žiadosť (Obecný úrad)
- doklad o vlastníctve pozemku
- kolaudačné rozhodnutie
- geometrický plán

Doklady potrebné pre zrušenie súpisného čísla:
- žiadosť (Obecný úrad)
- doklad o vlastníctve stavby
- rozhodnutie o odstránení stavby (búracie povolenie)

Potvrdenie o veku stavby - potrebné doklady:
- doklad o vlastníctve
- kolaudačné rozhodnutie, obývacie povolenie, alebo podobný doklad, z ktorého je možno
  identifikovať  odkedy je stavba užívaná.
Poplatok sa platí v pokladni Obecného úradu.


Zabezpečenie sociálnej pomoci
Domov dôchodcov
Opatrovateľská služba v domácnosti


Rybársky lístok
Potrebné doklady: Občiansky preukaz
Doba vybavenia: na počkanie

Poplatok za vydanie rybárskeho lístka:

Správny poplatok za vydanie rybárskeho lístka je stanovený Zákonom 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov:
- týždenný ryb. lístok 1,50 €
- mesačný                3,00 €
- ročný                    7,00 €
- trojročný              17,00 €

Od poplatku sú oslobodení:
- žiaci a študenti stredných a vysokých škôl študijných odborov s výučbou rybárstva,

- zamestnanci štátnej správy s ústredným riadením rybárstva, ktorí majú v pracovnej zmluve aktívne vykonávanie rybárstva,

- odborní zamestnanci na úseku rybárstva, ak majú vykonávanie rybárstva vo svojej pracovnej zmluve,

- zamestnanci Slovenského rybárskeho zväzu, rybárski hospodári a ich zástupcovia a osoby ustanovené ako rybárska stráž po predložení potvrdenia o výkone pracovnej náplne alebo povolania

- cudzinci, ktorí do Slovenskej republiky prídu na pozvanie alebo so súhlasom prezidenta Slovenskej republiky, Národnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky

- osoby do 15 rokov

Súvisiace predpisy: Zákon o rybárstve a vykonávacie predpisy

Rôzne
 

Samostatne hospodáriaci roľník (Zákon č. 105/1990 Z.z.)

Oprávnenie na podnikanie v oblasti poľnohospodárskej výroby vzniká registráciou na základe žiadosti, ktorá sa predkladá na Obecnom úrade Podlužany. Obecný úrad na základe žiadosti vykoná registráciu a vydá osvedčenie o zápise SHR do evidencie. Na účely registrácie je potrebné predložiť:

-občiansky preukaz

-žiadosť o vydanie osvedčenia SHR (na stiahnutie v sekcii "tlačivá")

-príslušný doklad k pozemku (list vlastníctva, nájomná zmluva,...)

-doklad o osobitnom povolení, ak sa podľa osobitných predpisov vyžaduje

-výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)

Správny poplatok za vydanie osvedčenia je 6,64 € v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch

 

Podnikanie
Každý podnikateľský subjekt má povinnosť oznámiť obci začatie podnikania.
V oznámení uvedie:
- druh podnikania
- predajný alebo prevádzkový čas podnikania
- osobu oprávnenú alebo prevádzkový čas podnikania
- osobu oprávnenú jednať za podnikateľský subjekt

Potrebné doklady k oznámeniu:
- oprávnenie na podnikanie (živnostenský list)
- list vlastníctva príp. nájomnú zmluvu na nehnuteľnosti v ktorých bude podnikať
- pri začínajúcich subjektoch kolaudačné alebo iné rozhodnutie stavebného úradu s presným
  uvedením na aký  účel sa bude nehnuteľnosť využívať

 

Podanie sťažnosti (Zákon č. 9/2010 Z. z.)
Sťažnosť sa podáva písomne, ústne, telefonicky, faxom, elektronicky v kanceláriii Obecného úradu.
Pri ústne podanej sťažnosti vyhotoví prijímajúci záznam, ktorý predloží sťažovateľovi na prečítanie a podpis. Obec vybavuje sťažnosti do 60 pracovných dní od dňa doručenia. V náročných prípadoch,ak sa vyžaduje súčinnosť iných orgánov, môže starosta obce lehotu predĺžiť pred jej uplynutím o 30 pracovných dní. Sťažnosť sa považuje za vybavenú, ak bol sťažovateľ písomne informovaný o výsledku prešetrenia sťažnosti, prípadne o prijatých opatreniach.

Podanie petície (Zákon č. 85/1990 Z.z.)
Na zostavenie petície a ostatné úkony spojené s ňou si môžu osoby podávajúce petíciu vytvoriť petičný výbor. Petičný výbor je povinný určiť osobu na zastupovanie v styku s obcou. Takáto osoba musí byť určená aj keď nebol vytvorený petičný výbor. Petičný výbor nie je právnickou osobou.
Petícia musí byť písomná a obec je povinná ju vybaviť a výsledok oznámiť do 30 dní od jej doručenia.
V náročných prípadoch môže starosta obce túto lehotu predĺžiť o ďalších 30 dní.
Petícia sa podáva na Obecnom úrade. Každý,kto sa podieľa na petícii si sám uhrádza trovy s tým spojené.

 

Slobodný prístup k informáciam (Zákon č. 211/2000 Z.z.)
Žiadosť o sprístupnenie informácií môžno podať ústne, písomne, faxom, elektronicky. Informácie sa sprístupňujú ústne, nahliadnutím do spisu s možnosťou vyhotoviť si výpis, odkopírovaním, telefonicky, poštou, elektronicky alebo dohodnutým spôsobom. Žiadosť sa vybavuje najneskôr do 8 pracovných dní od dňa prijatia.Každá žiadosť o informáciu sa zapisuje do spisu. Informácie sa poskytujú bezplatne s výnimkou materiálových základov.


 

dnes je: 20.10.2019

meniny má: Vendelín

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster

webygroup
ÚvodÚvodná stránka